OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen Poradna) je správcem osobních údajů svých zaměstnanců a klientů, ev. jejich zákonných zástupců. Poradna zpracovává jejich osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny (tzn. oprávněný zájem či plnění právní povinnosti vyplývající ze školského zákona a dalších obecně závazných předpisů či souhlasu), a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Uchovávány jsou pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanoveného účelu, a to v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a se Spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje jsou předávány pouze osobám stanoveným zákonem nebo pro splnění smluvní povinnosti.

Každý subjekt osobních údajů má právo:

  • požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích, o způsobu jejich zpracování, o rozsahu a účelu jejich zpracování, ev. o jejich předávání jiným subjektům, přičemž v odůvodněných případech může Poradna požadovat přiměřenou úhradu nákladů, které při tom vznikají;
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
  • požadovat opravu či doplnění nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, přenos, případně jejich výmaz.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů poskytne Poradna klientům při první schůzce prostřednictvím dokumentu dokument "Informace o zpracování osobních údajů"


Správcem osobních údajů je:
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, příspěvková organizace
Jaselská 825, 282 02 Kolín
e-mail: reditelstvi@pppsk.cz
tel.: 321 717 168
mob.: 732 711 206

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:
Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8
IČO: 246 86 727
e-mail: poverenec@holubova.cz
tel.: 212 242 095
ID datové schránky: eaqq73c
Fyzickou osobou vykonávající činnost pověřence je Štěpán Holub