Informace o nás

Název zařízení
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Zřizovatel
Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zřizovací listina: č.j. OŠMS/3000/2001 ze dne 18. září 2001
změny ZL: dodatek č. 1 č.j. OŠMS/8468/2001 ze dne 6.12.2001,
dodatek č. 2 č.j. 13885/2004/ŠKO ze dne 10.9.2004 a dodatek č. 3 č.j. 16466/2005/ŠKO ze dne 5.9.2005
datum zařazení do sítě: 1.1.2005
datum zápisu do školského rejstříku: 1.9.2005

IČ: 70 836 311

Právní forma
příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je nástupnickou organizací dvanácti sloučených pedagogicko-psychologických poraden Středočeského kraje, které jsou dnes jejími odloučenými pracovišti. Ke sloučení těchto příspěvkových organizací došlo ke dni 1.1.2005 na základě rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje (usnesení č. 46-21/2004/ZK ze dne 10. září 2004).

PPP SK tedy sdružuje ředitelství a 13 pracovišť, bývalých okresních pedagogicko-psychologických poraden: pracoviště Benešov a Vlašim (jedna organizační jednotka), Hořovice, Kladno, Kolín a Český Brod (jedna organizační jednotka), Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ, Příbram, Rakovník, Říčany. Vedoucí jednotlivých pracovišť disponují přesně vymezenými kompetencemi v oblasti řízení odborných činností, hospodaření, personalistiky i zajištění vlastního provozu.

Činnost poradny i v podmínkách nového uspořádání nadále vychází z dosavadní tradice a především specifik jednotlivých regionů.

Charakteristika zařízení

Vymezení činnosti a působnosti
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje (dále jen PPP SK) je samostatné poradenské zařízení s celokrajskou působností. PPP SK je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Její činnost je legislativně zakotvena ve:
  • Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění
Od roku 1996 rozšiřuje PPP v souladu s cíli „Koncepce nových forem práce pedagogicko-psychologického poradenství ve vztahu k sociální prevenci a prevenci kriminality“, č.j. 20614/95-2, diagnostický model poradenských činností o širší spektrum intervenčních a terapeutických činností i aktivit souvisejících s primární (výjimečně i sekundární) prevencí sociálně patologických jevů. Konkrétní úkoly v oblasti primární prevence plní PPP v souladu s „Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže“, č.j. 14 514/2000-51. Pro nejbližší léta vymezuje hlavní cíle a hodnotový rámec preventivních aktivit „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008“ č.j. 10844/2005 rozpracovaná ve strategii prevence Středočeského kraje.

Pedagogicko-psychologická poradna je legislativně vymezena jako součást systému poskytujícího poradenské služby ve školách a školských zatřízeních, přičemž každá součást plní v rámci tohoto systému zcela specifickou funkci. Obecně jsou poradenské služby zajišťovány:
  • odbornými pracovníky školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a speciálně pedagogických center (SPC)
  • poradenskými pracovníky škol (výchovný-kariérový poradce, školní metodik prevence, školní psycholog/školní speciální pedagog) a dále pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole.
Hlavní činnost
PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

Doplňková činnost
Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.