PPP Středočeského kraje

Informace
o zpracování osobních údajů klientů a jejich zákonných zástupců

Vážení klienti,
na tomto místě si Vás Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje (dále jen Poradna) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů klientů, resp. jejich zákonných zástupců je plnění zákonných povinností uložených Poradně. Právním důvodem zpracování je tak čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR.

V souvislosti s poskytovanou poradenskou službou zpracovává Poradna v rámci povinné dokumentace (ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) následující údaje pro matriku školského zařízení:

 1. jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky;
 2. datum zahájení a ukončení poradenské služby;
 3. údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování poradenské služby nebo vzdělávání;
 4. údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16 odst. 9, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
 5. označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává;
 6. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

V souladu s § 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vede poradna další dokumentaci obsahující osobní údaje klientů, resp. jejich zákonných zástupců. Jedná se o dokumentaci:

 1. o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby,
 2. o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného,
 3. o doporučeních k poskytování podpůrných opatření, jejich druhu, skladbě a stupních a o případných změnách těchto doporučení,
 4. o doporučeních ke vzdělávání žáků ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 5. o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3 (tzv. informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby),
 6. o součinnosti se školami a školskými zařízeními,
 7. o komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci,
 8. o revizi zprávy a doporučení podle § 16b školského zákona.

 

Komplexní posouzení výchovně vzdělávacích potřeb klienta v některých případech vyžaduje zpracování zvláštní kategorie osobních údajů nad rámec zákonné povinnosti (např. národnost, sociální status), které je podmíněno předchozím výslovným konkrétním písemným souhlasem subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce.

Poskytnutí osobních údajů, na základě kterých je poskytována poradenská služba, je požadavkem vycházejícím z příslušných ustanovení školského zákona (§ 22 odst 2 písm c) a odst 3 písm e). Je zákonným požadavkem nezbytným pro vedení agendy klientů Poradny (matriky školského zařízení). V případě, že subjekt údajů (klient, resp. zákonný zástupce) osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních neposkytne, nemůže mu být poradenská služba poskytnuta.

Osobní údaje klienta jsou archivovány v souladu se skartačním plánem dle druhu dokumentu.

 

Předávání osobních údajů

Osobní údaje klienta jsou předávány jiným subjektům (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, škola) v případě, že předání Poradně ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení. Soukromým subjektům nejsou osobní údaje předávány. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Práva klientů/zákonných zástupců v oblasti ochrany osobních údajů

Klient má následující práva:

 • obrátit se na Poradnu nebo na jejího pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech věcech týkajících se zpracování osobních údajů Poradnou;
 • na přístup ke svým osobním údajům;
 • na opravu svých osobních údajů, které nejsou přesné;
 • na výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 17 GDPR, případně na omezení zpracování osobních údajů;
 • podat námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 • odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Pokud klient podá žádost podle GDPR (přístup, oprava, výmaz), bude Poradnou informován o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech lze však lhůtu prodloužit. Žádost je bezplatná.

Správcem osobních údajů je:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, příspěvková organizace
Jaselská 825, 282 02 Kolín

e-mail: reditelstvi@pppsk.cz
tel.: 321 717 168
mob.: 732 711 206

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:

Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8
IČO: 246 86 727
e-mail: poverenec@holubova.cz
tel.: 212 242 095
ID datové schránky: eaqq73c
Fyzickou osobou vykonávající činnost pověřence je Štěpán Holub